Wczytuję dane...
Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym Fachura.net obowiązujący od 21.07.2018 r.

Fachura.net  to sklep internetowy, dostępny w domenie Fachura.net, prowadzony przez Tim-Dom Centrum Podłóg i Drzwi Marcin Jędrzejewski
ul. Przemysłowa 4, 83-400 Kościerzyna wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informatyki o Działalności Gospodarczej
prowadzonego przez Ministra Gospodarki oraz NIP: 593-114-42-35 i REGON: 192968391, zwany dalej "fachura.net" z którą
Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym fachura-sklep@wp.pl.

1. Sklep Fachura.net prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są
przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie Fachura.net.

2. Klienci mają możliwość korzystania z Fachura.net dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są
dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Fachura.net (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na
Fachura.net ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z sklep Fachura.net dotyczącą Konta,
w każdym czasie poprzez wysłanie e-mail na adres fachura-sklep@wp.pl pisząc oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy
sytuacji, w których sklep Fachura.net jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek
rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Fachura.net należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie
następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana
wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji
dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a sklepem Fachura.net, której przedmiotem są
usługi świadczone przez Fachura.net, na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w
Fachura.net, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności
związanych z korzystaniem z Fachura.net oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w Fachura.net są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie
wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Fachura.net są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany
produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty
elektronicznej lub jest dostarczona w formie tradycyjnej.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Istnieje możliwość
odbioru osobistego produktów w punkcie sprzedaży lub w magazynie firmy. Wykaz miejsc odbioru osobistego wskazany jest na stronach
internetowych Fachura.net. Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w Fachura.net w
zakładce Koszty i sposoby dostawy.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem, a sklepem Fachura.net dotycząca zakupu danego produktu w Fachura.net ma charakter
terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w
Fachura.net jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których
miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru Osobistego.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających
się na jedno zamówienie złożone w ramach Fachura.net, sklep Fachura.net może samodzielnie zdecydować o podziale
zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega
zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają
wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Fachura.net produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w
terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

o Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach
sklep Fachura.net zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

o Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku.
Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać
właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu Fachura.net, zamówienie jest przekazywane do
realizacji.

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć na stronie Czas realizacji zamówienia w zakładce "Zakupy".


11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Fachura.net, sklep Fachura.net zastrzega sobie prawo do
ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 60 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas
skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.
W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania
zamówionego produktu sklep Fachura.net informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania
informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do
magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane. Więcej informacji na temat możliwości odbioru osobistego dostępny jest w
Fachura.net pod hasłem Odbiór osobisty.

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji
każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Fachura.net. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku
gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce Reklamacje, gwarancje i zwroty. Większość produktów posiada
gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych
znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

14. Sklep Fachura.net odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży
niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, pisząc e-mail na adres fachura-sklep@wp.pl, lub w formie pisemnej
na adres Tim-Dom Centrum Podłóg i Drzwi Marcin Jędrzejewski
ul. Przemysłowa 4, 83-400 Kościerzyna, na koszt sklepu panelowy.com.pl, po wcześniejszym nadaniu
numeru zgłoszenia, zgodnie z art. 13. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas
nadawania numeru zgłoszenia.

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep Fachura.net niezwłocznie i bez nadmiernych
niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli
produkt był już wymieniony lub naprawiony przez sklep Fachura.net albo sklep Fachura.net nie wymieniła produktu na wolny
od wad, ani tej wady nie usunęła.

17. Sklep Fachura.net rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli
w ciągu 14 dni sklep Fachura.net nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty
dostawy ponosi sklep Fachura.net. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu
„zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości
ubezpieczenia.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego
zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy,
z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w
pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy
dotyczącej Konta.

19. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Fachura.net nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Fachura.net, składa ofertę
kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

20. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do
wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić
ankietę.

21. Sklep Fachura.net może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Fachura.net. Zmiana
staje się skuteczna w terminie wskazanym przez sklep Fachura.net, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia
w Fachura.net zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone
na zasadach dotychczasowych.

22. Klient przy pierwszym logowaniu w Fachura.net licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach
i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z sklepem Fachura.net.

23. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

24. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez sklep Fachura.net w ramach Fachura.net będą rozstrzygane przez
sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i


dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w
Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:
www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

25. Oświadczamy, że odmawiamy wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o
którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

26. Procedura zamawiania stolarki drzwiowej wymaga od klienta podpisanie otrzymanej od naszego pracownika umowy oraz kosztorysu.

27. Wszystkie przesyłki paletowe których waga łączna przekracza 30kg nie są wnoszone pod drzwi, doręczenie realizowane jest w
systemie „burta – burta”. Jest to formuła, zgodnie z którą do obowiązku firmy kurierskiej należy wstawienie paczki do samochodu w
miejscu załadunku oraz ustawienie jej na podłożu w miejscu rozładunku.

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dziękujemy, że odwiedzili Państwo Stronę Internetową naszej firmy. Zobowiązujemy się chronić Państwa dane osobowe i przestrzegać
obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”).

W niniejszym dokumencie o ochronie danych wyjaśnione zostanie, jakie informacje (w tym dane osobowe) są przetwarzane w związku z
Państwa wizytą na naszej stronie i ze skorzystaniem z wyżej wspomnianej oferty cyfrowej.

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem
obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady
dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres
przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie
Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Tim-Dom Centrum Podłóg i Drzwi Marcin Jędrzejewski
ul. Przemysłowa 4, 83-400 Kościerzyna wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informatyki o Działalności Gospodarczej
prowadzonego przez Ministra Gospodarki oraz NIP: 593-114-42-35 i REGON: 192968391 adres poczty elektronicznej: fachura-sklep@wp.pl - zwana dalej
„Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Administratora: tel. 58-686-85-60, e-mail: fachura-sklep@wp.pl.
4. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.
Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych
osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch
wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu
Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do
zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem
możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które
dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo
zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w RegulaminieSklepu Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym
wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania
danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania
uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe
dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem;
(2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
(3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci
umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5)
przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym
lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich
środków technicznych lub organizacyjnych.
7. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o
różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby
przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby
poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu
przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
8. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np.
Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu
Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.


2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim –
spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4)
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba,
której dane dotyczą, jest dzieckiem.
2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw
wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów
Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego
celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.


3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z
działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się
na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej,
to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane
przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach,
w okresach oraz w następującym zakresie:


Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania i okres
przechowywania danych

Zakres przetwarzanych danych

Wykonanie Umowy Sprzedaży lub
umowy o świadczenie Usługi
Elektronicznej lub podjęcie działań
na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem w/w
umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO
(wykonanie umowy)

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do
wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny
sposób zawartej umowy.

Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres
poczty elektronicznej; numer telefonu
kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer
domu, numer lokalu, kod pocztowy,
miejscowość, kraj), adres
zamieszkania/prowadzenia
działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż
adres dostawy).

W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie
będących konsumentami Administrator
może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy
oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)
Usługobiorcy lub Klienta.

Podany zakres jest maksymalny – w
przypadku np. odbioru osobistego nie jest


konieczne podanie adresu dostawy.

Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie
uzasadniony interes administratora)

Dane są przechowywane przez okres istnienia
prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez
Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres
przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której
dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez
Administratora działalności gospodarczej. Okres
przedawnienia określają przepisy prawa, w
szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin
przedawnienia dla roszczeń związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy
lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Administrator nie może przetwarzać danych w celu
marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia
skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę,
której dane dotyczą.

Adres poczty elektronicznej

Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)

Dane przechowywane są do momentu wycofania
zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze
przetwarzanie jej danych w tym celu.

Imię, adres poczty elektronicznej

Wyrażenie przez Klienta opinii o
zawartej Umowie Sprzedaży

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO

Dane przechowywane są do momentu wycofania
zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze
przetwarzanie jej danych w tym celu.

Adres poczty elektronicznej

Prowadzenie ksiąg podatkowych
lub rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z
art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia
2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust. 2
ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r.
(Dz.U. z 2018 r. poz. 395)

Dane są przechowywane przez okres wymagany
przepisami prawa nakazującymi Administratorowi
przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu
okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego,
chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub
rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku
następującego po roku obrotowym, którego dane
dotyczą).

Imię i nazwisko; adres
zamieszkania/prowadzenia
działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż
adres dostawy), nazwa firmy oraz numer
identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy
lub Klienta

Ustalenie, dochodzenie lub obrona
roszczeń jakie może podnosić
Administrator lub jakie mogą być
podnoszone wobec
Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

Dane są przechowywane przez okres istnienia
prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez
Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres
przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której
dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez
Administratora działalności gospodarczej. Okres
przedawnienia określają przepisy prawa, w
szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin
przedawnienia dla roszczeń związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy
lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Imię i nazwisko; numer telefonu
kontaktowego; adres poczty elektronicznej;
adres dostawy (ulica, numer domu, numer
lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
adres zamieszkania/prowadzenia
działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż
adres dostawy).

W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie
będących konsumentami Administrator
może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy
oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)
Usługobiorcy lub Klienta.

4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest
korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy
podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają
wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało
wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce
prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne dorealizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli
Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.
3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub
kategoriom odbiorców:
1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze
sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane
osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie
Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
2. dostawcy produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
Klienta wybranemu dostawcy realizującemu bezpośrednią dostawę z własnego magazynu na zlecenie Administratora w
zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.
3. dostawcy systemu ankiet opiniujących - w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie
Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system
ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie
niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących.
4. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne,
umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych
za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do
prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do
zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do
zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
5. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub
doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia
zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w
zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.


5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne
informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla
osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące
możliwego profilowania.
2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje
podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też
możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie
Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych
zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też
zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana
osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych
warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.
3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu
Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie
Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem
takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np.
kod rabatowy.
4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.


6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od
Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub
ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia
swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie
wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa
polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z
jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub
zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych
prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu
bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest
związane z takim marketingiem bezpośrednim.
6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z
Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora
wskazany na wstępie polityki prywatności.


7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane
po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie
pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje
dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu
Internetowego w następujących celach:
1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu
Internetowego;
4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących
kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;
6. remarketingu, to jest badanie cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich
działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i
dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne
strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.


3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies.
Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.
Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w
tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo
niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie
Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików
Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia
przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w
zakresie plików Cookies.
5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w
najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych
stronach (wystarczy kliknąć w dany link):


w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przeglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

w przeglądarce Microsoft Edge

6. Administrator korzysta w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google
Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługa ta pomaga Administratorowi analizować ruch w
Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zandnimizowany (są to tzw.
dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu
Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych)
osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając z powyższej usługi w Sklepie Internetowym
gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie
Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane
geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na
stronie Sklepu Internetowego - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc.
dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl


8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony,
zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.

ZAŁĄCZNIK nr 2

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy
wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru
odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:
Tim-Dom Centrum Podłóg i Drzwi Marcin Jędrzejewski
ul. Przemysłowa 4, 83-400 Kościerzyna
UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu
Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można
zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z
innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których
dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym
opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną
Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Tim-Dom Centrum Podłóg i Drzwi Marcin Jędrzejewski
ul. Przemysłowa 4, 83-400 Kościerzyna
fachura-sklep@wp.pl
Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy
........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................


Adres...................................................................................
Data.....................................................................................